Inici » Política de privacitat | Centre Dental M. Castellsagué

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el PROPIETARI DE LA WEB Ortodoncia Gracia Adrados SLP, l’informa del següent:

 • Denominació social: Ortodoncia Gracia Adrados SLP
 • CIF: B-65.894.685
 • Domicili social: SANT JAUME 43 BAIXOS, GRANOLLERS 08401 (BCN)
 • Inscrita en el Registro Mercantil de: BARCELONA
 • Telèfon: 93 870 98 06
 • Email: info@centredentalcastellsague.cat
 • Contacte DPO: dpd@utpr.es
 • Autorització administrativa: Nº DE REGISTRO SANITARIO E08050499
 • Doctors col•legiats: Núria Gràcia Adrados Coec: 4771 Miquel Adrados Gràcia Coec: 5715

2. ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant per a poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DE LA WEB l’usuari ha de complimentar prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre’s les sol•licituds, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

3. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment. L’Usuari:

 • Garanteix que ha informat als tercers als quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al PROPIETARI DE LA WEB o a tercers.

4. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL:

El PROPIETARI DE LA WEB de per sí o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del PROPIETARI DE LA WEB o bé dels seus llicenciands. Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització del PROPIETARI DE LA WEB. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad del PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en les pàgines del PROPIETARI DE LA WEB.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. MODIFICACIONS:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7. ENLLAÇOS:

En el cas de que en el portal s’hi disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIETARI DE LA WEB assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertinents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels mencionats hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o los serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presentes Condicions Generals d’Ús.

9. GENERALITATS:

El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del disposat en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta a tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB Ortodoncia Gracia Adrados SLP li informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament és el PROPIETARI DE LA WEB les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol•licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l’usuari ho autoritzi, i per a valorar la candidatura de l’usuari en el cas que es recullin currículums a través de la web.

Durant quant temps es conservaran les dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol•liciti la supressió del les mateixes i, en tot cas, durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per a fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, tret que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que li concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van motivar la seva recollida. En determinades circumstancies l’usuari podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas únicament es conservaran bloquejades per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoridad de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que l’identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se al PROPIETARI DE LA WEB, dades identificatives de les quals es troben en el punt 1 del AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per a protegir les seves dades?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposades.